About JECC

MTÜ the Japanese - Estonian Chamber of Commerce (JECC) is a registered non-governmental, not-for-profit association of businesses and individuals that have come together to advance the economic interoperability between Japan and Estonia.

JECC was founded in January 2014 in order to offer assistance to connect the Estonian and Japanese businesses, universities and research institutions on a day-to-day basis as well as at trade fairs and other commercial events which take place in Estonia and beyond. JECC will organise monthly gatherings as a networking opportunity for the members, seminars, information sessions, factory visits and so on while the members are encouraged to pro-actively support the other members and share their skills and knowledge to strengthen JECC to become the place for the businesses that wish to aim for the enormous marketing potential in Japan.

As JECC being a networking place we also invite businesses who are not necessarily looking for trading with Japan. Those who could use their specialist knowledge and expertise can benefit other members or use our referral service to be introduced to other potential partners or clients by us. JECC is constantly expanding its connection with the foreign chambers, academic institutions, entrepreneurs networks and so on.

 

Mittetulundusühingu The Japanese-Estonian Chamber of Commerce põhikiri

I. ÜLDSÄTTED JA EESMÄRGID
A r t i k k e l 1 Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing The Japanese-Estonian Chamber of Commerce (edaspidi JECC) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing. JECCi põhikirjaline eesmärk ega põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. JECC kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. JECC ei jaota kasumit oma liikmete vahel.
1.2. JECC on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik, tal on iseseisev bilanss ning arvelduskontod Eesti ja välisriikide pangaasutustes.
1.3. JECCi juhatuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik
1.4. JECC juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.
1.5. JECC ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta JECCi liikmed JECCi kohustuste eest.
1.6. JECCi majandusaasta on kalendriaasta, kestes 01.01 – 31.12.
A r t i k k e l 2 Eesmärgid
2.1. Võimaldada arutelu Jaapani ja Eesti vahelise äritegevusega seotud ettevõtete ja eraisikute vahel informatsiooni ja ideede vahendamiseks;
2.2. Edendada ja stimuleerida äri‐ ja muid sidemeid riikide vahel;
2.3. Säilitada ühendus Eesti ja Jaapani valitsustega ning muude oluliste struktuuridega äritegevuse hõlbustamiseks;
2.4. Reklaamida kaubanduskoja koosseisu kuuluvate ettevõtete ja eraisikute pakutavaid teenuseid.
A r t i k k e l 3 JECCi liikmeks vastuvõtmise ja JECCist väljaastumise ja väljaarvamise kord
3.1. JECCi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab JECCi põhikirja nõuetele.
3.2. JECCil peab olema vähemalt kaks liiget. Kui JECCi liikmete arv kahaneb alla kahe, peab juhatus esitama kolme kuu jooksul JECCi lõpetamise avalduse.
3.3. JECCi liikmeks vastuvõtmise otsustab ja arvestust korraldab juhatus.
3.4. Kui juhatus või muu organ peale üldkoosoleku keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.5. JECCi liikmelisust ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme likvideerimise korral tema liikmelisus JECCis lõppeb.
3.6. Liikmelisus säilib juriidilisest isiku seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel.
3.7. JECCi liikmel on õigus avalduse alusel JECCist välja astuda igal ajal, teatades sellest ette üks kuu.
3.8. Liikme võib JECCist välja arvata järgmistel juhtudel:
3.8.1. Põhikirja täitmata jätmisel;
3.8.2. Ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu;
3.8.3. Ühingu liige ei võta osa ühingu tegevusest.
3.9. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
3.10. Väljaarvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.11. Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta keskel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
3.12. Isikul, kelle liikmelisus JECCis on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.
A r t i k k e l 4 Liikmemaksu suurus ja tasumine
4.1. JECCi liikmed kohustuvad tasuma liikmemaksu
4.2. Liikmetasu suuruse, liigid ja tasumise tähtajad määrab juhatus.
4.3. Liikmemaks tasutakse pangaülekandega JECCi arveldusarvele.
4.4. JECCi liikmeks saadakse pärast liikmemaksu maksmist
4.5. Kui juriidiline või füüsiline isik astub ühingu liikmeks majandusaasta keskel, arvestatakse liikmemaksu järelejäänud perioodi eest ühingu juhatuse kehtestatud korras.
A r t i k k e l 5 Liikmete õigused ja kohustused
5.1 JECCi liikmel on õigus:
5.1.1. osaleda JECCi üldkoosolekutel isiklikult või esindaja vahendusel;
5.1.2. saada juhatuselt vajalikku informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes;
5.1.3. valida ja olla valitud JECCi juhtimis‐ja kontrollorganitesse;
5.1.4. saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja;
5.1.5. JECCi liikmetel on õigus avalduse alusel JECCist välja astuda
5.2. JECCi liige on kohustatud:
5.2.1. järgima JECCi põhikirja sätteid;
5.2.2. aktiivselt osalema JECCi ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel;

A r t i k k e l 6 Juhtimine
6.1. JECCi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üdkoosolek, millel võivad osaleda kõik JECCi liikmed.
6.2. Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki JECCi tegevust puudutavaid küsimusi. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
6.2.1. põhikirja muutmine;
6.2.2. eesmärgi muutmine;
6.2.3. juhatuse liikmete määramine ja vabastamine;
6.2.4. muude juhtimisorganite moodustamine;
6.2.5. revisjonikomisjoni määramine;
6.2.6. möödunud majandusaasta tegevus‐ ja finantsaruande ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
6.2.7. otsus JECCi tegevus lõpetada.
6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosolek toimub mitte harvemini kui üks kord aastas. Üldkoosolekut juhib juhatuse esimees, tema puudumisel asendaja. Asendaja määrab juhatus või üldkoosolek.
6.3.1. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama vähemalt kaks nädalat ette.
6.3.2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära tuues vähemalt 1/10 JECCi liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotjejad ise üldkoosoleku kokku kutsuda.
6.3.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 ühingu liikmetest.
6.3.4. Kui üldkoosolek ei ole pädev vastu võtma otsuseid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt kaks liiget.
6.3.5. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud eelnimetatud nõudeid, ei ole üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
6.3.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
6.3.7. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada iga JECCi liige. Juriidilisest isikust liikme puhul hääletab firma juhatusse kuuluv esindaja. Kirjaliku volituse alusel võib JECCi liige hääletusõiguse üle anda oma esindajale. Volitatud esindajaks võib olla firma töötaja, teine JECCi liige või Üldkoosoleku juhataja.
6.3.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud JECCi liikmetest või nende esindajatest.
6.3.9. JECCi tegevuseesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi JECCi liikmete nõusolek.
6.3.10. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletab kirjalikult ¾ JECCi liikmetest.
6.3.11. Igal JECCi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui JECC otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
6.4. JECCi juhatus valitakse 1 (üheks) aastaks ning koosneb vähemalt ühest liikmest, aga mitte rohkem kui viiest liikmest. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada JECCi kõikides õigustoimingutes.
6.4.1. Juhatuse liikmed määrab ja vabastab üldkoosolek. Juhatuse liige peab olema füüsilisest isikust JECCi liige või töötaja.
A r t i k k e l 7 JECCi tegevuse lõpetamine
7.1. JECCi tegevus lõpetatakse:
7.1.1. üldkoosoleku otsusega;
7.1.2. pankrotimenetluse alustamisega JECCi vastu;
7.1.3. kui JECCi on jäänud vaid üks liige;
7.1.4. teistel seadusega sätestatud juhtudel.
7.2. JECCi tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on kehtiv, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
7.3. JECCi tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerimismenetlus viiakse läbi kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.
7.4. JECCi likvideerivad juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, kes samuti määrab likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse.
7.5. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja vara deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades JECCi tegevuse lõpetamise ajal selle liikmeks olnud isikute vahel.
7.6. Kui JECCi tegevus lõpetati sundkorras, läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist vara riigile.
7.7. Vara võib õigustatud isikute vahel välja jagada pärast ühe kuu möödumist viimase likvideerimisteate avaldamisest.

page updated 08 January 2014.